หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมภาษณ์นักเรียนเขต ภาคใต้ รุ่นที่ 10 ของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเขต ภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่  10 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 8 คน

- สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเขต ภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่  10 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 8 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต นักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ 3 คน

- ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ 3 คน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและสังเกตการณ์นักเรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th