หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุบลรัตน์  โสสนุย   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   01 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   06 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษาและแนะนำหลักสูตร, มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่สถานประกอบการใหม่ที่รับนักศึกษาเข้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เข้าชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตร รวมทั้งหารือเรื่องเนื้อหาของงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติระหว่างไปสหกิจศึกษา เพื่อสถานประกอบการจะได้เตรียมงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้เข้าพบสถานประกอบการร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าพบดังต่อไปนี้

1. บ. โซลิแมค จำกัด 2.  บ. อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจ็นซี่ จำกัด 3. บ. เอ็ม.วี.ที. จำกัด (มหาชน) 4. บ. แมคเนคอมพ์ พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 5. บ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 6. บ. สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 7. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8. กลุ่มบริษัท สมบูรณ์กรุ้ป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รู้จักหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่จะจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ได้หารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรและพนักงานที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตรงตามสาขาที่เรียนและนำมาประยุกต์ในการใช้งานได้จริง รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และอาจารย์ในหลักสูตรเองจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมหน่วยงานมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของสหกิจศึกษามีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถจัดสรรนักศึกษาทีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมนักศึกษาได้ถูกต้องตามความต้องการของสถานประกอบการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th