หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   College of Thai Neuro-Psychopharmacology   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Neuro-Psychopharmacology: Challenging for better health and research
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำเสนอความรู้ทางวิชาการด้าน Neuro-Psychopharmacology จากผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งในด้านของโรค การรักษา และการใช้ยา และการนำเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ โดยในการนี้ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ Prof. A. Halaris, Prof. B.E. Leonard และ Prof.K. Urakami ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการค้นคว้าร่วมกันวิจัยต่อไป 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้าน Neuro-Psychopharmacology

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th