หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    คุณภาพในงานเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านยาใหม่ในประเทศไทย กสนประกันคุณภาพ การประกันความเสี่ยง การจัดการความรู้ในงานบริบาลเภสัชกรรม ความรู้ในมิติทางสังคมเกี่ยวกับการสื่อสารและกฎหมายยาและสาธารณสุข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านยาใหม่

2. การจัดการความรู้ในงานเภสัชกรรม และมิติทางสังคมและกฎหมายทางเภสัชกรรมใ ใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยในอนาคต

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดการความรู้ในงานเภสัชกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th