หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    New Direction in Health Management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาโดยรวมของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ วันแรกเป็นกล่าวถึงวิทยาการด้านกายภาพบำบัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทิศทางใหม่ในการจัดการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งในด้านการขยายบทบาทวิชาชีพจากการป้องกันรักษาสู่การส่งเสริมสุขภาพและความงามให้แก่ประชาชนทุกวัย รวมทั้งการเกิดทิศทางใหม่ในการประกอบธุรกิจเอกชนด้านกายภาพบำบัด ส่วนในวันที่สองและสามจะเป็น workshop ในเรื่องที่เลือกคือ Physical therapy in Parkinson's disease (กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีการแลกเปลี่ยนและบูรณาการความรู้ด้านกายภาพบำบัดเพื่อจัดการสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกวัย รวมถึงความรู้ด้านการบริหารงานกายภาพบำบัดในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจุดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของงานกายภาพบำบัดชุมชนได้ รวมทั้งการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ก็สามารถที่จะดึงความรู้ตรงจุดนี้เข้ามาใช้ได้ ส่วนความรู้เรื่องกายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน สามารถนำมาใช้ประยุดต์ในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 รวมถึงแนวทางในการทำงานวิจัยเรื่องนี้เพราะผู้ป่วยพาร์กินสันมีแนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อคือความรู้ในส่วนของ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพ เพราะปัจจุบันงานกายภาพบำบัดชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงกับการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดของ ม.วลัยลักษณ์ที่เน้นบัณฑิตทำงานชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายภาพบำบดชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 3 รายวิชา โดยการทำงานด้านสุขภาพในชุมชน ต้องเน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู ซึ่งความรู้จุดนี้นำมาใช้และพัฒนาต่อได้อย่างมาก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th