หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   05 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมจดหมายเหตุไทย สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง"การบริหารงานจดหมายเหตุ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "จดหมายเหตุ" และ "การบริหารจดหมายเหตุ" โดย รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล เอกสารจดหมายเหตุคือเอกสารที่เกิดจากภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งทำการประเมินคุณค่าเอกสารสำนักงานก่อนที่จะเรียกว่าจดหมายเหตุ หน่วยงานจดหมายเหตุที่ประสบความสำเร็จต้องร่วมทำงานกับหน่วยงานเอกสารสารบรรณ ซึ่งสารบรรณจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ก่อนการกำหนดรหัสกลุ่มเอกสารจะต้องอ่านแฟ้มเอกสารและทำความเข้าใจเนื้อหาของชุดแฟ้มเอกสาร

- การบริหารจัดการหน่วยงานจดหมายเหตุ โดย อ.ขนิษฐา วงศ์พานิช ห้องสมุดสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะได้อัตราบรรณารักษ์ปฏิบัติหน้าที่จดหมายเหตุ ไม่ใช่นักจดหมายเหตุโดยตรง ทำให้ระบบจดหมายเหตุไม่พัฒนาเท่าที่ควร การบริหารงานจะแตกต่างจากห้องสมุดโดยสิ้นเชิง วิทยากรได้ตอบคำถาม 10 ข้อครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจดหมายเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาคือทรัพยากร บุคคล พื้นที่ และความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุคือมีหนึ่งเดียว การสำเนาเพื่อให้ชุดเอกสารสมบูรณ์ ไม่นับว่าเป็นจดหมายเหตุ

- จดหมายครอบครัว โดย อ.ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ แนะนำให้รู้จักการจัดเก็บจดหมายเหตุครอบครัวประเภทภาพถ่าย วิดีโอ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยการประยุกต์ใช้แฟ้มเสนองาน

- การจัดหาหรือการได้มาซึ่งเอกสารจดหมายเหตุ โดย อ.นันทกา พลชัย การจัดการเอกสารจดหมายเหตุมี 7 ขั้นตอน คือ การจัดหาเอกสาร การประเมินคุณค่า การจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นคว้า การอนุรักษ์ การบริการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิ่งสำคัญคือจะต้องให้หน่วยงานส่งมอบเอกสารสิ้นกระแสใช้งานด้วยความสมัครใจเพื่องานจดหมายเหตุคัดเลือกประเมินเป็นเอกสารจดหมายเหตุต่อไป สิ่งสำคัญคือแหล่งที่มาของเอกสาร ซึ่งสะท้อนการพัฒนาระบบเอกสารในหน่วยงานได้ดี

- วิทยากรอ.ชวนพิศ เต็งอำนวย บรรยายการจัดเอกสารและการทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ โดยระบบสากลจะจัดเก็บตามโครงสร้างหน่วยงานในองค์กร ตามแหล่งที่มาซึ่งบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้ต้องศึกษาโครงสร้างหน่วยงานให้ทะลุปรุโปร่งก่อนจัดเก็บ

- การบริการเอกสารจดหมายเหตุ โดย อ.บุษยารัตน์ คู่เทียม เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุเป็นของหายาก จะต้องมีการสัมภาษณ์คัดกรองผู้ขอใช้ ทำแบบฟอร์มควบคุมการใช้ รายได้ไม่สำคัญเท่าการเก็บรักษาเอกสาร

-บอกเล่าจดหมายเหตุผ่านฟิล์ม

- ศึกษาดูงานสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เข้าใจการจัดการเอกสารจดหมายเหตุได้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น

- การประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นสำหรับอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ

- พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นมรดกของชาติ

- การขาดแคลนทรัพยากรที่เหมาะสมทำให้ล่าช้าในการดำเนินงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- พัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ โดยประยุกต์ใช้ Excel หรือ Access

- การสงวนอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ

- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญเกี่ยวกับจดหมายเหตุเพื่อป้องกันการทำลายเอกสารโดยไม่ตั้งใจ (ละทิ้ง/ไม่สนใจ)

- ร่วมมือกำหนดอายุทำลายเอกสารให้ได้มาตรฐานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th