หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   09 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. คณะทำงานได้มีการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ก่อนขอความเห็นชอบรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดทำดังนี้คือ

1.1 หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

1.2 ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ โดยได้มีการพิจารณาว่าคณะได้จัดทำร่างหลักสูตรตามโครงสร้างและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาเทคนิคการแพทย์กำหนดและนำเสนอความพร้อมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรตามแบบฟอร์ม  หลังจากนั้นจะส่งให้สภาเทคนิคการแพทย์เห็นชอบรับรองหลักสูตร   คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในรายละเอียด  และส่งต่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร  ก่อนจะส่งให้สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเรื่องการเปิดดำเนินการหลักสูตร

1.3 โครงสร้างหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

2.จัดทำสรุปความต้องการในการจัดอบรมเรื่องวุฒิบัตรโดยการทำแบบสอบถาม  พบว่าสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นสาขาที่ต้องการให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ขึ้นมากที่สุด

3. จะมีการเปิดตัวและอบรมเกี่ยวกับ CMTE ในงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบข่าวความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ ของคณะทำงานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันที่เป็นผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การดำเนินงานของอนุกรรมการจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  จึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th