หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อนันต์เดช  ศรีราพร   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   07 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบการสหกิจศึกษา จำนวน 5 แห่ง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดทำวีดีทัศน์แนะนำสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลในวีดิทัศน์เดิมมีบางส่วนที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องดำเนินการปรับปรุงให้ข้อมูลมีความทันสมัยมากขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th