หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2550
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุมตามวาระพร้อมศึกษาดูงานศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน

สาระสำคัญของวาระได้แก่คณะทำงานฯ ที่ร่วมเขียนหนังสือข้อมูลท้องถิ่น: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจะได้รับหนังสือ 5 เล่ม มติที่ประชุมให้คณะทำงานเขียนคู่มือการให้บริการข้อมูลท้องถิ่นของสถาบันตามกรอบกำหนด ส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นในเว็บไซต์ของข่ายงาน (http://clm.wu.ac.th/www/pulinet/localinformation)ยังคงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการปรับปรุงเนื้อหาและจัดสรรพื้นที่ Server ก่อนที่จะได้ Server ของ PULINETติดตั้งที่ สกอ.โดยนภัสกรณ์เป็นผู้ประสานงาน

ที่ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทยและโครงการศึกษา เมตาดาต้า (Metadata) สำหรับข้อมูลท้องถิ่น วาระสุดท้ายคือการฝึกอบรมโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเตอร์เน็ต (http://202.28.32.119/localpulinet) โดยคณะทำงานแต่ละแห่งนำข้อมูลท้องถิ่นเว็บไซต์catalogในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ใช้ 15 elements ศึกษาดูงานศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม และที่ประชุมมีมติขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19-20 ก.ค. 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- งานข้อมูลท้องถิ่นม.วลัยลักษณ์ควรพัฒนาฐานข้อมูล Metadata บนเว็บไซต์ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ พัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตอนบน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่กำลังพัฒนา (คุณณัฐพร เดชชัย)

- ความรู้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาCollection ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การกรอกข้อมูลใน Metadata ฐานข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์

- การจัดระบบและพัฒนางานศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

- จัดทำโครงการสำรวจวัดหรือแหล่งที่มีหนังสือบุดดำ-ขาว ตำราโบราณของภาคใต้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th