หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 / 2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ด้วยคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2550  ในวันที่ 21 -23 มีนาคม 2550  เวลา  09.00 ? 16.30  .   หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตามกำหนดการดังนี้

วาระการประชุม 

                                วาระที่ 1    แจ้งเพื่อทราบ

                                วาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา

2.1             โครงการศึกษา Metadata สำหรับข้อมูลท้องถิ่น

2.2              การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ?ก้าวสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีมาตรฐาน?

                                                  2.3        การพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงาน PULINET

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.. 2550

8.30-9.00 .                         พิธีเปิด

                                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี

                                                ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.00-10.00 .                       รู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

                                                โดย อาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ

                                                สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.00-10.15 .                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 .                    มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และฝึกปฏิบัติ

                                                โดย อาจารย์สุวันนา ทองสีสุขใส

12.00-13.00 .                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .                    มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

15.00-15.15 .                    พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 .                    สาธิตระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.. 2550

9.00 ? 10.00 .                    รู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็น Open Source และฝึกปฏิบัติ

                                                โดย อาจารย์เฉลิมเกียรติ ดีสม

                                                สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

                                                อาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ

                                                สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                อาจารย์บดินทร์ ยางราชย์

                                                สำนักบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.00-10.15 .                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 .                    รู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็น Open Source และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

12.00-13.00 .                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                    รู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็น Open Source และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

15.00-15.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 .                    มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด

                                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี

                                                ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th