หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   15 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   18 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิชาการเกษตร   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

มีการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและพืชหอมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆของงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง นักวิจัย  รวมถึงการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดสวนของพืชสมุนไพรนานาชนิดจากประเทศต่างๆในงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2549   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองและสามารถนำองค์ความรู้จากการนำเสนองานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการคิดงานวิจัยและการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th