หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   10 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีคณะสถาปัตย์ฯแห่งประเทศไทย   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีคณะปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  สาระประชุมที่สำคัญ คือ ความร่วมมือระหว่าง ร.ร.สถาปัตย์ ที่ต้องเกี่ยวข้องกัน NQF ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพของ สกอ. ที่จะมีการร่างระเบียบ/การตรวจสอบ/การประเมิน การเรียน-สอน-หลักสูตร ของสาขาวิชาต่าง ๆ (รวมทั้งสถาปัตยกรรม) สภาคณบดีร่วมกันตั้งตัวแทนเพื่อศึกษา/ติดตาม และให้แนวทางแก่ผู้ร่างระเบียบมิให้ซ้ำกับการประเมินของ สมศ. นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญรองลงมา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทับซ้อน(บางส่วน/ส่วนใหญ่) กับสิ่งที่ สมศ. ทำอยู่แล้ว ทำให้เกิดข้อสงสัยและควรติดตาม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th