หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ม.ค. 2543    ถึงวันที่   15 ม.ค. 2543
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   College of Thai Neuro-Psychophamacology (CTNP)/WU   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุม;วิชาการด้าน Neuro-psychophamacology โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ในการนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง TNF-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial  dysfunction in primary neurons:An insight into the role of glial cells ซึ่งได้รับรางวัล Poster award เป็นเงินรางวัล $200 พร้อมเกียรติบัตร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาประยุกต์ใชในงานวิจัย ด้าน Neuro-Psycology

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมและต้อนรับนักวิชาการจากต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมมวล. ได้แก่ Professor Brain E. Leonard จาก Irland, Professor Angelo Haralis จาก USA และ Professor Katsuya Urakami จากญี่ปุ่น อันจะก่อใก้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนและได้รับการสนับสนุนด้านการทำวิจัยร่วมกัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th