หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กรมาศ  สงวนไทร   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.      วัตถุประสงค์

การประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ทราบทิศทางและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ได้เข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิด ความเห็น เกี่ยวกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

2.      สาระของการประชุมสัมมนา

กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภาพนอก ภายใต้การดูแลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ..) ซึ่งที่ผ่านมาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถาบันการศึกษา มีความหลากหลายทั้งในด้านระบบ กระบวนการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กำหนดตัวบ่งชี้หลักไว้ 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้พัฒนามาจากตัวบ่งชี้ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และ ก.พ.ร. ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับหรือเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันนั้นๆ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1)      การประกันคุณภาพภายใน (ระดับสำนักวิชา) มีแนวทางและรูปแบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2)      การพัฒนาและทบทวนกระบวนการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th