หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนพัสดุ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วลีรัตน์  คงแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนพัสดุ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   02 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรม พีพีดอน ชูกิจ   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรส่วนพัสดุ ประจำปี 2550
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงาน (คุณสมบัติที่มี,เทคนิคที่ใช้)

2. ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไขและแนวคิดในการพัฒนางานและวางระบบงาน

3. มุมมองการวิเคราะห์สถานะของตัวเอง (SWOT)

4. การสะท้อนความรู้สึก (AAR)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

งานจัดหา    จากเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ขุมความรู้จำนวน 45 ขุมและได้ชุดความรู้จำนวน 8 ชุด และได้เทคนิควิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 3 วิธี  ซึ่งสามารถนำมาใช้ในเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

งานธุรการ   ได้ร่วมกันหารือและพูดคุยถึงปัญหาที่พบเจอ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้งานธุรการมีระบบงานแบบ One Stop Service รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

งานคลังพัสดุ  ได้ร่วมกันหารือและพูดคุยถึงปัญหาที่พบเจอ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

งานจัดหา  

- นำความรู้ที่ได้รับจากการเล่าเรื่องของเพื่อนร่วมงานมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

-เทคนิควิธีการทำงาน 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการจัดเวลาทำงานให้ทันตามแบบควบคุม , เทคนิคการประสานคณะกรรมการเพื่อลงนามในเอกสาร และเทคนิคการเป็นเลขานุการที่ดีในการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา

งานธุรการ  จากการร่วมกันพูดคุยและแก้ไขปัญหาเห็นควรมีการพัฒนาต่อในด้าน

1. จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างงานธุรการหน่วยงาน งานจัดหาเรื่องการประสานงานเอกสารและระบบ MIS

2. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานธุรการ

3. จัดทำเทคนิคการปฏิบัติงาน งานธุรการ

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการให้เป็นปัจจุบัน

5. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้เป็น One Stop Service อย่างเป็นรูปธรรม

งานคลังพัสดุ จากการร่วมกันพูดคุยและแก้ไขปัญหาเห็นควรมีการพัฒนาต่อในด้าน

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2. กำหนดแนวทางในการติดบาร์โค้ดให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

4. จัดทำระบบการควบคุมครุภัณฑ์ประจำหน่วยงานและครุภัณฑ์ให้บริการกลาง

5. จัดทำมาตรฐานระบบงานซ่อมแซมพัสดุ และจัดทำแผนการบำรุงรักษาและติดตามการรายงานสภาพของครุภัณฑ์

6. จัดทำมาตรฐานการจำหน่ายพัสดุ

7. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

8. จัดทำเทคนิคการปฏิบัติงานของทุกระบบงาน

9. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคลังพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

10.พัฒนาระบบ Inventory เป็น e-Inventory

และอีกมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th