หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อวยพร  เรืองศรี   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. วัตถุประสงค์

      การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้รับทราบทิศทางและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติ

2. สาระของการประชุมสัมมนา

      ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1. การประกันคุณภาพภายใน (ดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) และ 2. การประกันคุณภาพภายนอก (ดูแลโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.)

         ในการกำกับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี สกอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีหน้าที่เสนอ/กำหนดมาตรฐาน/เกณฑ์การปฏิบัติด้านการอุดมศึกษา จัดระบบ/หลักเกณฑ์/วิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวง ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

         เมื่อกล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระยะที่ผ่านมา ถือว่าแต่ละสถาบันมีการดำเนินการที่หลากหลาย แตกต่างกันทั้งในด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

         ดังนั้น ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาชัดเจนมากขึ้น เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

       1) มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งที่พัฒนาขึ้นใหม่ และปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับตีวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีจำนวนตัวบ่งชี้หลักๆ ในเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 44 ตัวบ่งชี้ ภายใต้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้เพิ่มเติมได้ เพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงาน และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

       2) ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน สามารถประเมินครบทุกมิติ ทั้งในด้าน Input Process Output/Outcome  และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ สมศ. กำหนด กล่าวคือ มีการแยกตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถาบันเป็น 4 กลุ่ม และตัวบ่งชี้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องมากที่สุดกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร.

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

      1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามรูปแบบและทิศทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และสนองเจตนารมณ์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     2. มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน และการบรรลุเป้าประสงค์ได้ ทราบจุดแข็ง จุดที่ยังต้องปรับปรุง และแนวทางเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดความมั่นใจแก่สาธารณชนได้ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงดัชนี/ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มวล. ตามหลักการ ดังนี้

    1. ยึดถือองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. (44 ตัวบ่งชี้) ตามที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดในครั้งนี้เป็นฐานในการปรับ

    2. เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และดัชนีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของ มวล. ในส่วนที่ยังไม่ครบ ให้ครอบคลุมเหมาะกับการดำเนินงานและจุดเน้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th