หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  รับฟังผลการศึกษา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พศ.2550-2554) และ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พศ.2550-2554)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาเป็นแนวทางในการ วางแผนการทำงานของมหาวิทยาลัย ด้านสารสนเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาเป็นแนวทางในการ วางแผนการทำงานของมหาวิทยาลัย ด้านสารสนเทศ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th