หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนสัณฑ์  เทพรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสถาปนิกทักษิณ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมนาทางวิซาการสถาปนิก 50
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันกันระหว่างสถาสถาปนิกในเขตจังหวัดภาคใต้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถขอความร่วมมือจากสถาปนิกที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งทางด้านวิวาการและการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ในอนาคตอาจจะมีโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาปนิกทักษิณ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th