หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมสถาปนิกทักษิณ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมทางวิชาการประจำปี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

-แลกเปลี่ยนความคิดทางสถาปัตยกรรมในภาคใต้

-แสวงหาสำนักงานสถาปนิกที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานใน 2-3 ปีข้างหน้า   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-การพบปะสถาปนิกในท้องถิ่นภาคใต้ ทำให้เข้าใจภาระกิจที่สำนักวิชาฯ จะต้องเตรียมการ

-การพบกับสถาปนิกจากสมาคมสถาปนิกสยามและภูมิภาคเหนือ และอีสาน ทำให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างกันและกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-ได้ทราบประเพณีปฏิบัติของกลุ่มวิชาชีพสถาปัตย์ในภาคใต้

-ช่วยเตรียมการนักศึกษาเพื่อรับมือสภาวะการฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th