หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนากร  บุญกลาง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   26 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   26 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์การศีกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ศูนย์การศีกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกหน่วยคะแนน เนื่องจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันหลัก ของสภาการพยาบาล ในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนให้แก่พยาบาลวิชาชีพซึ่งเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ซึ่งจะมีการต่อกันทุกๆ 5 ปี จำนวนคะแนนต้องได้ 50 หน่วยคะแนน  และจากที่ผ่านๆ มามีปัญหาต่างๆ ในการบันทึกหน่วยคะแนนของสถาบันหลักต่างๆ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม cne-software ในการบันทึกหน่วยคะแนน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การใช้โปรแกรม cne-software นั้น สำนักวิชาไม่ได้มีปัญหาในการใช้หรือการคีย์ข้อมูล แต่ยังมีปัญหาอยู่ที่ยังไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้เอง ซึ่งที่ผ่านมาได้คีย์ข้อมูลผ่านโปรแกรมแล้วส่งแผ่นไปให้สภาการพยาบาลอัพโหลดข้อมูลให้    แต่หลังจากการที่ได้ไปประชุมมานั้น ตอนนี้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลได้ โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิด port firewall เพื่อให้สามารถอัพโหลดข้อมูลออกภายนอกได้ เพราะเป็นหน้าที่ของสถาบันหลักในการอัพโหลดข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมได้โดยตรง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ติดตามการพัฒนาโปรแกรมซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบันพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th