หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศรัญญา  ทองอยู่   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการอุทยาวิทยาศาสตร์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการวิจัยทรัพยากรชายฝั่ง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  ด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์โดย ผศ.ดร.ปิติวงษ์  ตันติโชดก ได้ออกพื้นที่เพื่อหาข้อมูลด้านวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่ง ณ ตำบลลีเล็ดซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจ ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการซึ่งขอความร่วมมือในการบันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก จึงร่วมเดินทางไปกับคณะเพื่อบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ในการประกอบรายการโทรทัศน์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การลงเก็บภาพเพื่อใช้ประกอบรายการในสถานที่ต่าง ๆ ภายนอก มวล. ช่วยให้รายการน่าสนใจและสามารถนำเสนอภาพความเป็นจริงให้แก่ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อจะพัฒนาการถ่ายภาพและการนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th