หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาการประชุมมีดังนี้

  • กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัดในวันที่ 25-26 เม.ย. 2550 ทั้งนี้มีการตกลงรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบในสนามสอบและแห่ง พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดการและค่าใช้จ่าย
  • พิจารณาหน่วยงานวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งมีมติให้สำนักทดสอบฯม.ศรีนครินทรวิโรฒตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
  • พิจารณาคณะกรรมการเลือกข้อสอบและคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ โดยคณะกรรมการเลือกข้อสอบเป็นอาจารย์พิเศษ (CI) ตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 7-9 คน และคณะกรรมการจัดทำข้อสอบเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบ ซึ่งกำหนดเลือกและจัดทำข้อสอบในวันที่ 17 มี.ค.2550
  • มีการติดตามผลการดำเนินการรับสมัครสอบความรู้ฯ ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในรอบการรับสมัครนี้ ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 23 มี.ค.2550
  • กำหนดการนัดประชุมเพื่อพิจารณาผลสอบความรู้ฯ ในวันที่ 9 พ.ค.2550


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อทราบกระบวนการและแนวทางของการจัดสอบความรู้ฯ ของสภากายภาพบำบัด และนำมาปรับใช้เมื่อนักศึกษากายภาพบำบัดถึงกำหนดสอบความรู้ฯ ในปี 2552

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th