หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาปนิก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา และเรื่องอื่น ๆ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ของ มวล. ผ่านความเห็นของคณะทงานฯ เข้าสู่ที่ประชุมอนุกรรมการเพื่อรับรองมติ ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นทั้งคณะทำงานและกรรมการในอนุกรรมการ ได้ชี้แจงแก่ประธานและคณะอนุกรรมการในรายละเอียดทั้งหมด ที่กรรมการข้องใจและได้มีมติรับรองแล้ว และส่งให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกรับรองในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะเป็นการประชุมใน 2 เดือนข้างหน้า

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
      ในการประชุมคราวนี้ ได้มีการกล้าวถึงวาระที่จะเป็นประเด็นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพของสถาบันในประเทศไทยทั้งหมดที่ดำเนินการสอนสถาปัตย์ซึ่งจะได้นำมาเตรียมการเพื่อเข้าสู่การรับรองปริญญาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มวล. ใน ปี พ.ศ. 2553

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

    ได้รับทราบความเห็นของอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าประชุม(ซึ่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งล้วนเป็นสถาปัตย์ในระบบ Semester ทั้งสิ้น ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th