หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 ม.มหาสารคาม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

- วิจารณ์งานนักศึกษา (วิทยานิพนธ์) ซึ่งเป็นแบบสถาปัตยกรรม 17 คน โดยใช้เวลาคนละราว 45 นาที

- ให้ความเห็นต่อคณะอาจารย์ผู้ร่วมตรวจฯในเรื่องการเลือกหัวข้อ การแสดงงาน การวิเคราะห์โครงการฯลฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ข้อวิจารณ์ที่มีต่อนินิต มมส.จะเป็นประโยชน์ต่อ มวล. เนื่องจากมีข้อดีและข้อด้วยที่เราสามารถนำมาใช้ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การทำ Manual การทำงานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรมทุกวิชา

- การเตรียมการของ ส.สถ.มวล.ในการสอนชั้นปีที่ 3-5พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th