หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   19 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลใน เชียงใหม่, อุดรธานี, กรุงเทพมหานคร, นนท
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  โครงการสหกิจศึกษาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านเวชกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของสภาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์และมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การออกนิเทศสหกิจเพื่อประสานงาน ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจ รวมทั้งความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากสถานประกอบการเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน ของหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการนำไปใช้ได้จริงในการทำงานของนักศึกษาในอนาคต   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชา และเพิ่มเติมความรู้ให้ทันสมัย รับข้อเสนอจากหน่วยงานและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกันกับสถานประกอบการ เช่น เสนอให้มีค่าตอบแทนการสอนการฝึกปฏิบัติงานแก่สถานประกอบการตามที่มีการร้องขอ  เนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ น้ำยา เป็นต้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th