หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd Free radicals and antioxidants workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

โรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีภาวะ Oxidative stress ซึ่งมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระ (Free radicals) และการลดลงของสารต้านอนุมูล (Anti-free radicals) มีเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่พบได้ในผู้ป่วยโรคต่างๆเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความจำเสื่อม Alzheimer's โรคมะเร็ง เป็นต้น การศึกษาหาวิธีการใช้สมุนไพร อาหาร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้เพื่อลด ป้องกัน การเกิดอนุมูลอิสระมีความพยายามมากขึ้น  ซึ่งการศึกษาสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการ สัตว์ทดลอง  และสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากความรู้การก่อโรคของอนุมูลอิสระ นำไปสู่การพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารแอนติออกซิเดนซ์ เพื่อนำไปสู่การวิจัย และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้เพื่อการตรวจสภาวะสมดุลย์ของร่างกายในงานทางห้องปฏิบัติการการตรวจประจำวัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานวิจัย และหาแนวทางในการให้บริการการตรวจสภาวะสมดุลย์ของร่างกายในงานตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำวัน  และการได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้มีความสัมพันธ์อันจะนำไปสู่การวิจัย ความช่วยเหลือ พึ่งพา หรือความร่วมมือในการศึกษาวิจัยร่วมกันในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th