หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บ.บุ๊คโปรโมชั่น + ม.ราชภัฎสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครื่อข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiL
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

อบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล 6 ฐาน ที่ สกอ. จัดซื้อให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และโปรแกรม Endnote web เพื่อใช้ในการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ฐานข้อมูล 6 ฐาน ได้แก่

-Web of science

-ACM

- SpringerLink Journal

- Proquest

- Lexis Nexis

- H.W. Wilson  และ โปรแกรม Endnote web   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถสืบค้นและแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการของสมุดได้ดียิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้กับกลุ่ม น.ศ.และอาจารย์ ตามสำนักและสาขาวิชา..

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th