หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   11 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์และการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการ JSTP รุ่นที่ 10 เขตกรุงเทพและปริม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

- การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการค่าย 9/3 และ 10/1

- การสัมภาษณ์นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550

- การวางแผนการสัมภาษณ์ส่วนภูมิภาค ในภาคต่างๆ

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การจัดค่าย 9/3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 2 วัน ที่จังหวัดหนองคาย การจัดค่าย 10/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 2 วัน (บ่าย) ที่จังหวัดกรุงเทพ

- การสัมภาษณ์นักเรียนกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 89 คน โดยแบ่งห้องสัมภาษณ์ เป็น 4 ห้อง มีนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ 17 คน

- การประชุมวางแผนการสัมภาษณ์ส่วนภูมิภาค ในภาคต่างๆ โดยภาคใต้สัมภาษณ์ที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 และ สัมภาษณ์ที่จังหวัดตรังและสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2550  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพื่อให้วางแผนการสัมภาษณ์ของคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th