หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   04 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ค่ายย่อยเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 9 ของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

- สังเกตการณ์นักเรียนรุ่นที่ 9

- ประชุมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น จากค่ายก่อน เช่น ตั้งใจทำการทดลอง และกิจกรรมมากขึ้น

- ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ในหลายแง่มุม ทั้งจากวิทยากร, พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และคณะทำงานที่ร่วมสังเกตการณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การสังเกตการณ์นักเรียนรุ่นที่ 9 เป็นข้อมูลในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนระยะยาว

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th