หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2 nd Free Radicals and Antioxidants workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการบรรยายโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ free radicals และ antioxidants รวมถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง     ในส่วนของ    แล็ปปฏิบัติการได้มีการสาธิตการทดสอบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  คิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ของงานที่เกี่ยวกับ free radicals และ antioxidants

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th