หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd Free radical and antioxidant
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

คามรู้เบื้องต้นและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ free Radical และ Antioxidant และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับ free Radical และ Antioxidant และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การนำความรู้โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการใช้ในการวิจัยหรือประยุกต์เข้ากับการเรียนกรสอนที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th