หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รุ่งโรจน์  รัตนโอภาส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มรภ.เพชรบูรณ์   จังหวัด  เพชรบูรณ์
  เรื่อง/หลักสูตร    1.) เสนอผลงานวิจัย (เป็นผู้บรรยายนำ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเคมีราคาประหยัดและประสิทธ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    13 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

ภารกิจที่1: เสนอผลงานวิจัย(เป็นผู้บรรยายนำ)

Introduction and Overview on Cost-effective Chemical equipments บรรยายนำด้วย Power point presentation เป็นเวลา 30 นาที และเป็นที่ปรึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ Spectrometer ราคาประหยัดและประสิทธิภาพเกินคุ้ม และเครื่องมือวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า (Stripping Chronopotentiometer แบบ TraceLab System รุ่น PSU-22 ระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2550 ที่มรภ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าฟังบรรยายและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 30 คน

ภารกิจที่2: ร่วมสัมมนาวิชาการ Modern Analytical Techniques for the Determination of Food Aroma Components ซึ่งบรรยายโดย Dr. K.R. Cadwallader, Dept. of Food Science and Human Nutrition, Univ. of Illinois, USA. เรื่อง State of the art in food aroma research : Key odorants and their interactions with food matrices.

ภารกิจที่3: เป็นประธานคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี มวล.

โดยมี ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (แขนงวิชา Anal. Chem.) เข้าประชุมดัวย และได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ ว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (แขนงวิชา Inorg. Chem.) เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย

ภารกิจที่4: เยี่ยมชม SS? Home Research LAB, มรภ.ไลยอลงกรณ์ และให้คำปรึกษานายสุนทร สุวรรณโฉม เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา Portable Lead Electrochemical Analyzer และ Simple Visible Spectrometer

ภารกิจที่5: เยี่ยมชม SP ?s Home Research LAB, ม.แม่โจ้ และให้คำปรึกษานางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล เกี่ยวกับ

การวิจัยและพัฒนา Cadmium Analysis Techniques และ Etablishing SP 's Home Research LAB at MJU, Chiang Mai   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Ph.D. Studies แบบ sandwich program ซึ่งผู้เรียนจะต้องมี Home Research LAB ที่มีความพร้อมทุกด้านเพื่อมี research activities ในขณะที่กลับบ้าน    เพื่อให้การศึกษาและวิจัยของ Ph.D. student มีประสิทธิภาพและได้ผลก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

Identification and Characterization of Food Aroma Components

Relating Chemical Analyses Results to Perceived (Sensory) Flavor

GC-Olfactometry

Soy Protein Selectively Binds Volatile Flavor Compounds  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

Cost-effective Equipments

Research Instrumentation by using spectrometry, electrochemistry and chromatography

Modified Graduate Studies Programs

Nutraceutical Beverages

Flavor and Lipid Chemistry of Seafoods

Measuring Cheese Flavor

Way of Measuring Shelf-life and Spoilage

Instrumental Methods for Analyzing the Flavor of Foods

Head Space Analysis of Foods and Flavor, Theories and Practices

Gas Chromatograph with Nanotube

Nanogate and MicroM8 Detectors

Inverse Gas Chromatographyพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th