หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คอลีเยาะ  สาแมง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   08 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมค่าย 2 รุ่น 2

2. พิจารณาเรื่องเสื้อค่าย2 รุ่น 2 และค่าย 4 รุ่น1

3. การเข้าร่วมกิจกรรมธรรมมะกับชีวิตของนักเรียนรุ่น 1

4. รายงานเรื่องการจัดทำเอกสารทางไกลค่าย 2 รุ่น 2

5. รายงานประมาณการรายจ่ายค่าย 2 รุ่น 2

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การประมาณค่าใช้จ่าย

2. การสร้างสมาธิ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำสมาธิในระหว่างการทำงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th