หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุญเพ็ญ  ชูทอง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   09 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ได้แก่

1. ฐานข้อมูล Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษศาสตร์

2. ฐานข้อมูล ACM ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุม

3. ฐานข้อมูล SpringerLink เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์

4. ฐานข้อมูล PQDT ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษากว่า 1000 แห่ง

5. ฐานข้อมูล Lexis เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย

6. ฐานข้อมูล Nexis ฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสารทางธุรกิจทุกประเทศทั่วโลก จากหนังสือพิมพ์ บทข่าวโทรทัศน์ วิทยุ

7. ฐานข้อมูล IEL บทความเอกสาร วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ เอกสารมาตรฐาน และหนังสือ

8. ฐานข้อมูล HW Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

9. อบรมการใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง ในรูปแบบบรรณานุกรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพิ่มเติม

- สามารถใช้งานโปรแกรม EndNote Web ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th