หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   11 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   พระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์และสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ jstp
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้จัดมาแล้วและกิจกรรมในอนาคต

รวมไปถึงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการสอบสัมภาณณ์นักเรียนที่สมัครเข้ามวล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ใหม่ๆพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th