หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนพัสดุ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาวดี  พัฒน์ทอง   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนพัสดุ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   18 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   25 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "การจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  ก่อนเดินทางไปได้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับประธานจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศโดยตรงไว้แล้ว คือ อาจารย์พินิจ  ประหยัดทรัพย์ เมื่อเดินทางไปถึงในวันที่19 ก.พ. ก็เริ่มต้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการทำงาน  แผนการจัดการแข่งขัน  จำนวนเจ้าหน้าที่ แบบฟอร์มที่ใช้ การมอบรางวัล  พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน สวัสดิการและงบประมาณ สำหรับเรื่องเทคนิคกีฬา อาจารย์สมเจตน์  สุขดี เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลระเบียบการแข่งขัน  การจัดสนาม  รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน การจัดประเภทการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเลขาธิการสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย คือ อาจารย์สิทธิชัย  ปรียาดารา เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสมาคมในการจัดการแข่งขัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เห็นภาพหน้างานจริงในการจัดการแข่งขันตั้งแต่การจัดประชุมทีมงานภายใน  จนเสร็จสิ้นการดำเนินการแข่งขัน ทำให้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้ต่อ และจุดบกพร่องที่จะไม่ให้เกิดกับการจัดการแข่งขันของเราในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประสานงาน  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th