หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจและการไหลเวียนเลือดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับนักกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

การอบรมมีเนื้อหาการบรรยายและปฏิบัติการ ดังนี้

  • Anatomy and physiology of cardiac condition system
  • Pharmacology of anti-arrhythmic drugs
  • Interpretation of normal ECG
  • Interpretation of abnormal ECG: Bradycardia, Cardiac arrhythmias, Ischemic heart disease


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • เพิ่มพูนความรู้เรื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจในงานกายภาพบำบัด
  • นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบำบัดระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด
  • นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาในการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
  • มีแนวทางในการพัฒนางานกายภาพบำบัดระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาความรู้เรื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th