หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   26 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาร่วมกับสมาคมและสถาบันผู้ผลิตกายภาพบำบัด (ไตรภาคี) ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

การประชุมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • การตกลงร่วมเป็นไตรภาคีระหว่างสภากายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และสถาบันผู้ผลิต
  • เกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
  • ร่างข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุในอนุญาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปีของไตรภาคะหว่างสภากายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และสถาบันผู้ผลิต
  • ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและแผนการวิจัยของสภากายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • นำเนื้อหาต่างๆ มาประยุกต์และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางของสภากายภาพบำบัดซึ่งเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพ
  • สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภากายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัด และสถาบันผู้ผลิตกายภาพบำบัดอื่นๆ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเนื้อหาต่างๆ มาประยุกต์และพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th