หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชา  เลขาพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตครัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    กิจกรรมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16 ( Inter-University Network :UniNet)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการศึกษาเทคดนดลยีจากหน่วยงานเอกชนที่มาร่วมแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th