หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธัญลักษณ์  ปานสีใหม   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   02 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ณ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถทำให้เรารู้วิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษารูปแบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th