หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   31 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมช่างชุมชน และการบริหารการก่อสร้างชุมชนภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. ฝึกหัดช่างท้องถิ่นในชุมชนให้รู้จักกระบวนการ construction management (CM) เพื่อให้การก่อสร้างในระดับชาวบ้านมีระบบและประหยัด อย่างถูกวิธี

2. แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการคิดออกแบบอาคาร-บ้านเรือนและกรรมวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องให้กับตัวแทน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-  ได้ความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากได้สนทนาปรึกษาหารือกับช่างพื้นบ้าน และได้ทราบวิธีคิดและระบบการทำงานเป็นกลุ่ม (ลงแขก) ของชาวบ้านที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นช่าง

- ได้เข้าใจสังคมท้องถิ่น การรวมตัวกันเพื่อการทำงานสาธารณะ ความรู้เช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อการสอนและการติดต่อกับสังคมสถาปัยกรรมในภาคใต้ที่จะมาถึงตัวข้าพเจ้า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้จากการอบรม (2 วัน) นี้ จะมีส่วนในการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ มวล. สนับสนุน เพราะ มวล.เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้ในด้านวัฒนธรรม-ศิลป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th