หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 16"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดมีดังนี้

  1. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งในมหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ
  2. อภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  3. อภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ (ThauLis)
  4. นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม
  5. นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน
  6. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. รับทราบความก้าวหน้าและภาระหน้าที่ของการทำงานร่วมกันในเรื่องของ DCMS /ThaiLis

2. แจ้งอุปสรรคและปัญหาที่ม.วลัยลักษณ์  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบDCMS /ThaiLis (คุณจีระพล)รับทราบและนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.การจัดทำ SSL VPN เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นอกระบบเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

2.การจัดทำ RSS สำหรับห้องสมุดยุคดิจิตอล

3.ทดลองใช้โปรแกรม BookWhere  พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th