หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนา MapServer Wab Application , การทำงานร่วมกันระหว่าง Microsoft Technology กับ OpenSource
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

            การพัฒนา Web Application โดยการนำแผนที่ และ GIS เข้ามาร่วมในการพัฒนา โดยใช้โปรแกรม MapServer ในการสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ และนำเสนอข้อมูล และการประยุกต์ MapServer มาใช้มา CMS   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
           การพัฒนา แผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงในรูปแบบ Web Application

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
         การพัฒนา แผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงในรูปแบบ Web Application

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th