หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติพร  ศรีเพ็ชร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   26 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.พ. 2550


  เนื้อหา ?
  

- การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทำงาน

- การใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ Union Catalog, DCMS, Journal Link, Newspaper Link, Reference Database

- การสาธิตการสืบค้นเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ

- สาธิตการใช้เว็บ gotoknow

- ศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เว็บไซต์ของคณะทำงานมีข้อมูลที่ทันสมัย เยี่ยมชมได้ที่ http://ill.msu.ac.th/alsg/

- เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสืบค้นเว็บไซต์ของห้องสมุดต่างๆ

- ทราบถึงการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การใช้เว็บ gotoknow เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการห้องสมุด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th