หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิติพันธ์  สิริเฉลิมลาภ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    สถาปัตยกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมทางตะวันตก และตะวันออก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์เรียบร้อยแล้วน่าชื่นชม การอนุรักษ์อาคารไม่ควรทำเฉพาะเปลือกอาคาร ควรร่วมจัดไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม การทำกิจกรรม อีกทั้งอาคาร อาหารการกิน การแต่งกาย ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของทางนครศรีธรรมราช มีหลากหลายวัฒนธรรม มีตัวแปรหลากหลาย เช่น การตั้งถิ่นฐาน อาชีพ เป็นต้น ส่งผลให้รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแตกต่างกันมาก การที่จะอนุรักษ์อย่างหนึ่งอย่างใดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เราควรศึกษาวัฒนธรรมให้ถ่องแท้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหนวัฒนธรรม รากเหง้าแห่งความเป็นไทย ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและทำนุบำรุงให้สิ่งดีๆ ยังคงดำเนินต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th