หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   28 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสถาปัคยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไป "สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่น"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่นเป็นการบูรณาการของระบบนิเวศ ชุมชน ภูมิทัศน์ หมู่บ้าน เรือน และโลกทัศน์  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์หลายเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในระดับสูงต่อไป ลักษณะการอบรมมี 2 วันที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องซึ่งศึกษาจากประสบการณ์การปฎิบัติงานจริงมาบรรยาย และวันสุดท้ายมีการศึกษานอกสถานที่ ตลาดและหมู่บ้านลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุยา (ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 2548)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนการออกแบบ ให้นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึง สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตคนและสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่มัความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น

2. ความรู้ที่ได้ เป็นประโยชน์กับการศึกษาวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งเป็นสาขาที่ตนเองสนใจ โดยเฉพาะ มุมมอง โลกทัศน์และวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณืของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และการออกภาคสนาม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทางด้านการศึกษาวิจัย สามารถนำมุมมอง และวิธีการมาใช้ในการทำวิจัยในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ซึ่งไม่เพียงแต่สถาปัตยกรรมเท่านั้น หากแต่เป็น สภาพแวดล้อม ชุมชน ภูมิทัศน์ หมู่บ้าน เรือน และโลกทัศน์ด้วยซึ่งตนเองมีความสนใจและกำลังศึกษาวิจัยด้านนี้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th