หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   26 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

จัดประชุมครั้งที่ 1/2550  มีวาระการประชุมต่อเนื่องคือการจัดทำคู่มือการจำหน่ายหนังสือออก  เป็นการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของคณะทำงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการจำหน่ายหนังสือออก เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดที่เป็นคณะทำงานร่วมกันหรือสถาบันที่ต้องการหาแนวทางสำหรับการจำหน่ายหนังสือออก



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาเป็นแนวทางเบื้องต้นและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหลักปฏิบัติ/ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยในด้านการจำหน่ายหนังสือออก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้มาเป็นพื้นฐานสำหรับการจำหน่ายออก/การดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้/มีการใช้น้อย





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th