หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิชชานีย์  จริยพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   28 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    เก็บข้อมูลงานวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง  สัณฐานวิทยาของ pedicles ในกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกสันหลังส่วนเอวกระเบนเหน็บชิ้นที่ 1 ในคนไทย เพื่อใช้ในการรักษาภาวะกระดูกสันหลังส่วนเอวไม่มั่นคงในคนไทย  จากคลังกระดูกของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่  จำนวน 250 ชิ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เก็บข้อมูลจากคลังกระดูก ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์   จำนวน 250 ชิ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาคิดคำนวนทางสถิติ   วิเคราะห์ผล  อภิปรายและสรุปผลต่อไป 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th