หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภนาวรรณ  ศรีปัญญา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   22 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    สังเกตการณ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

 เพื่อสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเพื่อเตรียมงานและความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ไดรับมอบหมายให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันเรือพาย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1  สามารถนำแนวทางการจัดการมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานการจัดการแข่งขันเรือพายในครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์เป็นเจ้าภาพได้    

2.  สามารถนำข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ อัตราค่าใช้จ่ายในรายการสำคัญ จำนวนพนักงาน นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานในฝ่ายมาใช้ได้

3.  สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.  สามารถนำจุดเด่น จุดด้อยของภาระกิจต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป                                                                                                               ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.  การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเภท

2.  สามารถนำแผนการทำงานมาวางระบบให้สอดคล้องกับการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปได้

3.  สามารถทราบถึงรายละเอียดคณะทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานในการจัดการแข่งขัน

4.  สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษา และพบเห็นนำมาจัดเป็นแผนงานและนำมาปฏิบัติใช้ได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th