หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนพัสดุ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จินตนา  ศิริวัฒนโชค   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนพัสดุ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   18 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   21 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มศว.องครักษ์   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานฝ่ายต้อนรับ งานเลี้ยง และสวัสดิการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ได้พบและพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโดยตรง
  คุณสุพัฒนา ชลคิริ ฝ่ายเลขาฯจัดงานทำให้ทราบว่าจะต้องไปพบกับใครที่รับผิดชอบงานที่เรามาดู และได้รับเอกสารที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้เราชาว มวล.ที่มาดูงาน(คู่มือนักกีฬา และผู้ชม)
  จากนั้นก็ไปพบผู้รับผิดชอบงานเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการทำงาน จำนวนคนทำงาน แบบฟอร์มที่ใช้ งบประมาณ ฯลฯ และพบว่าเขาแบ่งงานด้านนี้เป็น 3ฝ่ายคือ
  ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ประธานฝ่ายปฏิคม ซึ่งทำหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก ที่นี่จะดูแลเฉพาะ VIPที่เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและปิด กับผู้มอบเหรียญ เท่านั้น มีนักศึกษา 40คนช่วยงาน แต่งชุดนักศึกษาน่ารักมาก
  คุณพัฒนา สงวนกล่ำจิต ประธานฝ่ายสวัสดิการ ได้ทราบแผนงาน วิธีทำงาน การจัดอาหารงานเลี้ยง จัดอาหารและน้ำให้คณะกรรมการและนักกีฬา แต่มีฝ่ายยานพาหนะจัดส่งให้  และมีฝ่ายสถานที่จัดผังงานเลี้ยงให้
  ฝ่ายกิจกรรม จัดเรื่องเวที แสง เสียง การแสดง ฯลฯ
  ที่สำคัญได้เห็นหน้างานจริงในพิธีเปิด และงานเลี้ยง  

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้เห็นสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาใช้ต่อได้  ได้เห็นปัญหาการต้อนรับจัดที่นั่งแขกรับเชิญ การประสานงานที่เราต้องระวัง
การต้อนรับและนำเข้าที่นั่งในงานเลี้ยงสำหรับคนในจำนวนมากเกินกว่า 10,000 คนมาจาก 114 มหาวิทยาลัย เป็นต้นและนำบทเรียนที่ได้จากการดูงานครั้งนี้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการจัดงานของ มวล.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
    วิธีบริหารจัดการงาน การประสานงาน การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th